Організація виховної роботи з класом

Позакласна виховна робота – це комплекс заходів, спрямованих на задоволення інтересів і потреб школярів, які організовують класні керівники та вчителі в позаурочний час.

За способами організації розрізняють фронтальнуабо масову, груповуабо гуртковута індивідуальнуформи позанавчальної освітньо-виховної роботи з учнями.

Метою позакласної виховної роботиє набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування ним духовної культури народу, його національної ментальності, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді особистісних рис громадянина України, які включають у себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.

Завдання позакласної виховної роботи:

– забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

– відхід від уніфікації в процесі виховання, від орієнтації на середнього вихованця;

– формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;

– виховання правової культури: поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки, знання та дотримання законів;

– забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших, культури та історії рідного народу;

– формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови;

– виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції;

– утвердження принципів вселюдської моралі: правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших доброчинностей;

– культивування кращих рис української ментальності — працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв'язку з природою, толерантності, поваги до жінки;

– формування почуття господаря й господарської відповідальності, підприєм­ливості та ініціативи, підготовка дітей до життя в умовах ринкових відносин;– забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорона й зміцнення їх фізичного, психічного та духовного здоров'я;

– формування соціальної активності та відповідальності особистості через включення її у процес державотворення, реформування суспільних стосунків;

– забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб і почуттів;

– вироблення екологічної культури людини, розуміння необхідності гармонії її відносин з природою;

– прищеплення глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;

– спонукання вихованців до активної протидії проявам аморальності, пра­вопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності.

Орієнтовна програма виховної роботи включає такі напрями виховання учнів:

□ формування національної свідомості і самосвідомості, патріотичне виховання;

□ утвердження принципів вселюдської моралі;

□ формування творчої, працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

□ виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці;

□ забезпечення високої художньо-естетичної освіченості і вихованості особистості;

□ формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;

□ забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їхнього здоров'я;

□ формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;

□ утвердження принципів вселюдської моралі;

□ забезпечення високої художньо-естетичної освіченості і вихованості особистості;

□ формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;

□ виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці;

□ забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров'я.

Орієнтовна тематика виховних заходів, рекомендованих
для проведення студентами-практикантами

1. Мова наша солов'їна.

2. Родинне дерево.

3. Урок милосердя.

4. Фортуна (економічна гра).

5. Турнір ввічливих.

6. Тато, мама і я – спортивна сім'я!

7. Брейн-ринг.

8. Джентльмен шоу.

9. Ніхто не забутий, ніщо не забуте!

10. Розкажи мені про себе.

11. Про що розповів сімейний альбом.

12. Пласт – організація української молоді.

13. Державні символи України.

14. Життя – це мить, зумій його прожить.

15. Світ твоїх захоплень.

16. День Матері.

17. Твори добро, бо ти – Людина!

18. Квітни, розцвітай, наша рідна Україно!

19. Слово, пісня, дума Кобзарева.

20. На Україну линуть журавлі.

21. Я буду твоїм Валентином.

22. Ми приходимо в світ для любові.

Зміст індивідуальної роботиз учнями класу може містити такі її види:

– виявлення здібностей і нахилів учнів;

– формування інтересів до різних видів діяльності;

– залучення школярів до гуртків, творчих груп, об'єднань, товариств;

– допомога у складанні програми самовиховання;

– допомога у професійній орієнтації та життєвому самовизначенні;

– сприяння створенню позитивного морально-психологічного клімату у взаємо­стосунках між учнями на основі гуманності, співпереживання, взаємодопомоги, чуйності;

– коригування взаємин між вихованцями, формування у них морально-етичної культури;

– організація, в разі необхідності, допомоги учням (навчальної, моральної, матеріальної).

Протягом практики студент включається також у роботу з батьками учнів:

– вивчає умови виховання дітей у сім'ї;

– надає допомогу батькам у сімейному вихованні через читання лекцій для батьків, проведення групових та індивідуальних бесід, пропаганду позитивного досвіду виховання;

– залучає батьків до організації позакласної виховної роботи;

– бере участь у підготовці і проведенні батьківських зборів;

– допомагає в організації роботи батьківського активу.

Під час педагогічної практики студенти планують, готують і проводять з учнями класу залікові виховні заходи (див. Додаток 4), а також відвідують та аналізують виховні заходи, які проводять вчителі (класні керівники) та студенти-практиканти, здійснюють самоаналіз проведеного залікового заходу (див. Додаток 5).


0386122834432490.html
0386233043133173.html
    PR.RU™