Лексикологія

ЗМІСТ

До лекцій № 9-11.

До лекції № 7.

До лекції № 5-6.

До лекції № 3-4.

До лекції № 2.

Література до окремих тем

Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. – К.: Просвіта, 2001.

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К.: Академія, 2003.

1. Ананьева М.Т., Строева Т.В., Хазанович А.П. Многозначность и омонимия. – Л.: Из-во Ленинград.у-та, 1966.

2. Гринчишин Д.Т., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К.: Рад.школа, 1986.

3. Демська О.М., Кульчинський І.М. Словник омонімів. – К.: Рад.школа, 1987.

4. Нечитайло О.І. Синоніми в лексикографії. – К.: Наук.думка, 1987.

5. Полюга А.М. Словник антонімів. – К.: Рад.школа, 1987.

6. Словник синонімів української мови. У 2-х томах. – К.: Наук.думка, 1999-2000.

1. Етимологічний словник української мови. Т.І-IV. – К.: Наукова думка, 1982, 1985, 1989, 2003.

2. Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка. – К.: Рад.шк., 1989.

3. Словник іншомовних слів. / За ред.О.С. Мельничука. – К.: УРЕ АН УРСР, 1974.

4. Пустовіт Л.О., Скопненко О.І., Сюта Т.М., Цимбалюк Т.В. Словник іншомовних слів. – К.: Довіра, 2000.

1. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль.: Навчальна книга – Богдан, 2000.

2. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика сучасної української мови. – К.: Вища школа, 2003.

1. Медвєдєв Ф.П., Українська фразеологія. Чому ми так говоримо. – К.: Вища школа, 1977.

2. Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. – К.: Радянська школа, 1988.

3. Фразеологічний словник української мови. У 2-х томах. – К.: Наукова думка, 1993.

4. Українські приказки, прислів’я. – К.: Либідь, 1993.

5. Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові. Афоризми. Літературні цитати. Образні вислови – К.: Вища школа, 1975.

6. Матвієнко А.М. Рідне слово. – К.: Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім.Т.Г. Шевченка, 1994.До лекції № 8.

1. А.А.Москаленко. Історія української лексикографії. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963.

2. Л.С.Паламарчук. Українська радянська лексикографія. – К.: Наук.думка, 1978.

1. Словотвір сучасної української літературної мови. – К.: Наукова думка, 1979.

2. Горпинич В.О. Будова слова і словотвір. – К.: Радянська школа, 1977.

3. Бевзенко С.П. Будова слова і словотвір (Методичні матеріали до курсу “Сучасна українська мова”). – К.: КДПІ ім. О.М. Горького, 1987.

4. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. Учеб.пособие для студентов пед. ин-тов ... – М.: Просвещение, 1973.

5. Інверсійний словник української мови. – К.: Наук.думка, 1985.

6. Морфемний словник. Укладач: Л.М. Полюга. – К.: Рад.шк., 1983.

7. Яценко І.Т. Морфемний аналіз. Словник-довідник. У 2-х томах. – К.: Вища школа, 1981.

8. Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. – К.: Рад.шк., 1985.

9. Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі. – К.: Рад.школа, 1985.


§8. Предмет розділу “Лексикологія”. Слово як мовна одиниця. Лексичне значення слова, типи лексичних значень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§9. Групи лексики за семантичними відношеннями між словами . . . . . . .
§10. Склад лексики української літературної мови за походженням. . . . . .
§11. Склад лексики української літературної мови за стилістичним вжаванням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§12. Зміни в словниковому складі мови. Активна і пасивна лексика. . . . . . Фразеологія
§13. Фразеологія української мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Лексикографія
§14. Лексикографія української мови. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Морфеміка і словотвір
§15. Морфемна будова слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§16. Словотвір. Способи словотвору в українській мові. . . . . . . . . . . . . . Використана література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сучасна українська мова.Вступ. Фонетика і фонологія. Орфоепія. Графіка й орфографія.Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Морфеміка і словотвір.

Авторський колектив:

доценти: Н.Г.Шкуратяна, Л.П.Литвин, Г.В.Семеренко, Л.М.Запорожець, Т.М.Лобода, В.А.Топіха, ст. викл.К.І.Волкова

Відповідальний редактор й упорядник –к.п.н., доцент Н.Г.Шкуратяна

Рецензенти:

С.П.Гриценко – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

К.Д.Паршак – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови факультету української філології НПУ ім.М.П.Драгоманова.0388059731582006.html
0388166627847419.html
    PR.RU™