Заключення

До останнього часу у вузькому розумінні деонтологією називали професійну етикумедиків - як систему етичних норм виконання медичними працівниками своїх службових обов'язків. У складі медицини було сформовано особливе "вчення — медичну деонтологію. Більш детальне знайомство з цим аспектом розгалуження деонтологічних знань заслуговує уваги тому, що у ході порівняльного аналізу надається можливість більш повного розуміння юридизації деонтології.

Юридична діяльність має свою специфіку, що обумовлено її організаційним, управлінсько-розпорядчим та владним характером. Роботу юристів можна спостерігати в різних сферах суспільного життя, на різних рівнях організації соціального організму. Це прийняття законів, організація їх виконання, здійснення правосуддя, захист інтересів громадян, а також участь у вирішенні інших важливих питань. Поступово сфера використання юридичних знань поширюється, що надає відповідного авторитету професії юриста.

Таким чином, у загальному вигляді предметом юридичної деонтології можна визначити юридичну теорію, юридичну практику та систему моральних вимог, що складають етикет професійної діяльності юристів. Слід додати, що юридична деонтологія як наука знаходиться у тісному контакті та взаємодії з іншими юридичними науками, використовує їх досягнення для дослідження власного предмету. Використовуються також знання неюридичних наук - педагогіки, психології, соціології, без чого практично не можливо отримати і узагальнити об'єктивні результати дослідження. Наприклад, розроблюючи практичні рекомендації для системи кадрової підготовки спеціалістів, реорганізації юридичної освіти або системи правового виховання, слід користуватися положеннями не тільки педагогіки та психології, а також досягненнями конституційного права, філософії права, теорії права тощо.

Питання для самоконтролю

1. Що означає термін юридична деонтологія?

2. В чому об'єктивність процесу формування в суспільстві деонтологічних знань?

3. Які причини обумовили виникнення медичної та юридичної деонтології?4. Яких ви знаєте фахівців в галузі права, що працювали над проблемами деонтологічного походження?

5. Охарактеризуйте юридичну деонтологію як навчальну дисципліну та як юридичну науку?

6. Чому оволодіння деонтологічними знаннями є умовою якісного виконання службового обов'язку?

7. Охарактеризуйте предмет та метод юридичної деонтології.

8. Визначте основні завдання, які стоять перед навчальним курсом юридична деонтологія.

9. Охарактеризуйте структуру навчального курсу.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Взаємозв’язок юридичної деонтології з іншими навчальними дисциплінами і галузями наук.

Теми рефератів:


0390082413599901.html
0390140235849340.html
    PR.RU™