Заочної форми навчання (1 курс, 1 семестр)  

Заочної форми навчання (1 курс, 1 семестр)

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
№ заняття Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми) Форма занять і контролю Макс. кіл-ть балів
За систематичність і активність роботи на контактних заняттях
1. Тема 1. Університетська освіта та юридична деонтологіяяк навчальна дисципліна Установча міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – розгорнута бесіда
Тестовий контроль знань
2. Тема 2. Організація юридичної освіти в Україні Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – дискусія
Тестовий контроль знань
3. Тема 3. Навчальний процес в університеті Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – розгорнута бесіда
Тестовий контроль знань
4. Тема 4. Юридична наукова діяльність Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – дискусія
Тестовий контроль знань
5. Тема 5. Юридична діяльність Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – вирішення ситуаційних вправ
Виконання практичних завдань
6. Тема 6. Професійна культура юриста Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – дискусія
Виконання практичних завдань
7. Тема 7. Стандарти юридичної професії Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – «мозковий штурм»
Тестовий контроль знань
За виконання модульних (контрольних) завдань
Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота Поточний модульний контроль
Усього балів за контактні заняття

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
За виконання обов’язкових позааудиторнихіндивідуальних завдань
Види завдань Форма подання Термін подання і реєстрація Форма контролю Макс. кіл-ть балів
Підготовка реферату з запропонованих тем електронна До 15.10.2014 р. на електронну пошту викладача Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
Підготовка презентації з запропонованих тем електронна До 25.10.2014р. на електронну пошту викладача Викладачем в онлайн-режимі
За виконання індивідуальних робіт за вибором (2-ох завдань)
1. Аналітичний огляд наукових публікацій письмова Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника» Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
2. Підготовка тестових завдань письмова Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника» Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
3. Переклад наукових статей зарубіжних авторів письмова Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника» Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
Усього балів за виконання позааудиторнихіндивідуальних завдань
Разом

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.Довідкова інформація:

ПІП викладача, вчене звання, електронна адреса Тимчик Галина Степанівна, cт. викладач timchikgalya@gmail.com
Адреса,телефон та режим роботи Пр. Перемоги 54-А 1-й корпус, ауд.533 Тел.371-61-48


9. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань за результатами вивчення навчальної дисципліни


0618435404852965.html
0618497494735245.html
    PR.RU™